REGULAMIN KONKURSU „Flow z Phlov”

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród w konkursie „Flow z Phlov” (dalej jako 

„Konkurs”) jest MOODIPHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

JAWNA z siedzibą w Gdyni 81-512, ul Inżynierska 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w 

Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000893348. NIP: NIP 5862347684, REGON: 383652444 (dalej jako: „Organizator”) oraz 

PAPROCKI & BRZOZOWSKI DESIGNERS SP Z O O z siedzibą w Wiejska 17/20 w Warszawie 

KRS: 0000484199, NIP: 9512373861, REGON: 146963857. 

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego. 

1.3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (t. j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 847). 

1.4. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisu 

instagram.com.

1.5. Konkurs trwa od dnia 23.08.2022 r. od godziny 11:00 do dnia 30.08.2022 r. do godziny 

23:59.

1.6. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu, określając prawa i obowiązki 

jego uczestników oraz Organizatora. 

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

2.1. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, z 

wyłączeniem osób, o których mowa w pkt 2.3. 

2.2. Osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może wziąć udział w 

Konkursie wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego 

(rodzica lub opiekuna prawnego). Organizator zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia 

na każde jego wezwanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na każdym etapie trwania 

Konkursu. 

2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich 

najbliższej rodziny, a także inne osoby, niż wyżej wymienione, którym powierzono określone 

prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, przy czym: 

1.a.1 pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na 

podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem w okresie trwania 

Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, 

umowy zlecenia); 

1.a.2 za członka najbliższej rodziny pracownika uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i 

rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. 

2.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

2.5. Praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym prawa do żądania 

wydania nagrody, nie można przenosić na inne podmioty ani osoby trzecie. 

2.6. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuję się do 

przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, 

które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

 3. Zasady Konkursu 

3.1. Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie, zobowiązany jest opublikować w formie 

posta na profilu Uczestnika w Serwisie Instagram, zdjęcie lub video (również Reels) 

przedstawiające swoje flow z Phlov oraz dodaniu hasztagu: #MatchYourFlow oraz 

#Paprocki&Brzozowski w Okresie obowiązywania Konkursu. Aby wziąć udział w konkursie 

opublikuj na swoim profilu na Instagramie zdjęcie lub wideo przedstawiające Twoje #flow z Phlov 

i dodaj hashtag #MatchYourFlow. Nie ograniczaj się kreatywnie! Pokaż nam prawdziwą siebie 

Będzie nam bardzo miło, jeśli dodatkowo oznaczysz profil @phlov_by_anna_lewandowska.

3.2. Posty mogą być dodawane jedynie w czasie trwania Konkursu, wskazanym w pkt 1.5. 

Zgłoszenia konkursowe nadesłane po zakończeniu trwania Konkursu lub też niespełniające 

wymagań opisanych powyżej, nie będą rozpoznawane. 

3.3. Jeden Uczestnik może zamieścić nielimitowaną liczbę postów.

3.4. Organizator nie dopuści do udziału w Konkursie Postów, które: 

3.4.1. naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego i 

dobre obyczaje, w szczególności naruszają dobra osobiste innych osób, zawierają treści 

powszechnie uznawane za wulgarne, obsceniczne, obraźliwe, zawierają treści o charakterze 

pornograficznym i erotycznym; 

3.4.2. propagują lub nawołują do przemocy, nienawiści, nietolerancji, w szczególności na tle 

rasowym, etnicznym, wyznaniowym, politycznym; 

3.4.3. prezentują zachowania niebezpieczne,

Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestnika o wykluczeniu go z Konkursu. 

3.5. Z chwilą umieszczenia w serwisie, o którym mowa w pkt 1.4 Posta Uczestnik udziela 

Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie i czasowo, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji z 

prawem do udzielenia sublicencji na korzystanie z treści Posta na następujących polach 

eksploatacji: 

3.5.1. rozpowszechnianie Posta poprzez jego publiczne udostępnianie, wykonywanie, 

wystawianie, odtwarzanie, wyświetlanie i nadawanie, w tym za pośrednictwem sieci Internet 

oraz w taki sposób, żeby każdy mógł mieć do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie 

wybranym na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach 

komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów; 

3.5.2. utrwalanie i zwielokrotnianie Posta w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową. 

3.6. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego zastrzega, że z chwilą

wydania Nagrody Laureatowi, nabywa całość autorskich prawa majątkowych do nagrodzonego 

Posta, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czy też czasowych, na następujących polach 

eksploatacji: 

3.6.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Posta oraz jego opracowań – wytwarzanie 

dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową, 

3.6.2. w zakresie obrotu oryginałami Posta oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na 

których post utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy, 

3.6.3. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w 

pkt 3.6.1. i 3.6.2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne 

udostępnienie Komentarza w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w 

tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na 

plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, 

promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów. 

3.6. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Posta, o którym mowa w pkt 3.6. 

Uczestnik przenosi również na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego, w tym do rozporządzania i korzystania z utworów zależnych. 

3.7. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania wobec Posta autorskich praw osobistych i 

upoważnia Organizatora do ich wykonywania. 

3.8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów 

wykorzystywanych w ramach Posta. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez 

osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów 

wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Posta Uczestnik zobowiązuje się zwolnić

Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń

związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich 

wysokości, na każde żądanie Organizatora. 

3.9. Uczestnik zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego 

na profilu instagram.com oraz udostępnionego w Poście oraz na przenoszenie tych zezwoleń na 

osoby trzecie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

4. Komisja Konkursowa 

4.1. W celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu (zwanego dalej „Laureatem”) oraz w celu 

zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej 

jako: „Komisja Konkursowa”). 

4.2. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru zwycięskiego Posta, kierując się własnym uznaniem, 

uwzględniając w szczególności adekwatność, oryginalność i walory artystyczne Posta. 

4.3. Publikacja danych Laureata Konkursu przez Organizatora nastąpi na stronie internetowej 

https://www.instagram.com/phlov_by_anna_lewandowska w komentarzu pod postem 

konkursowym, najpóźniej w terminie 5 dni licząc od dnia zakończenia Konkursu. 

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia Laureata. 

4.5. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa do 

złożenia reklamacji, o którym mowa w pkt 7. 

5. Nagrody 

5.1. Nagrodą w Konkursie jest nagroda rzeczowa w postaci garnituru marki

Paprocki&Brzozowski inspirowanego garniturem Anny Lewandowskiej z tegorocznej kampanii 

Match Your Flow (kolor: fuksja, skład materiału: Wiskoza 50 % Poliester 45% Elastan 5%, 

rozmiar jeden do wyboru z: 36, 38, 40, Fason marynarki - dopasowana, podkreślająca talię. 

Fason spodni - z rozszerzanymi nogawkami) o wartości 2600 zł. 

Oprócz garnituru nagrodą jest również zestaw kosmetyków marki Phlov by Anna Lewandowska 

o łącznej wartości 545 zł. 

Organizator przyzna również 5 wybranym przez siebie Uczestnikom wyróżnienia w postaci 

zestawu kosmetyków Phlov o łącznej wartości 387 zł. 

5.2. W celu uzgodnienia szczegółowego sposobu wydania Nagrody Laureat zobowiązany jest 

skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na profilu na Instagramie 

@phlov_by_anna_lewandowska w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu, zgodnie 

z pkt 4.3. Dalszy kontakt z Laureatem będzie odbywał się za pomocą poczty e-mail lub 

telefonicznie. 

5.3. Laureat zobowiązany jest podać Organizatorowi wszystkie dane niezbędne do wydania 

Nagrody. Udostępnienie tych danych jest dobrowolne, ale jest konieczne dla odbioru Nagrody. 

5.4. Niedochowanie przez Laureata terminu, o którym mowa w ust. 5.2. uznawane będzie za 

zrzeczenie się przez niego Nagrody, przy czym zrzeczenie się to obejmuje również nagrodę

pieniężną, o której mowa w pkt 5.1. 

5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie 

przez Laureata Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych 

służących do identyfikacji oraz za wszelkie nie zgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych, 

uniemożliwiające doręczenie Nagrody. 

5.6. W przypadku, gdy Laureat poda błędne lub nieprawdziwe dane, a wysłana przez 

Organizatora na wskazany przez niego adres Nagroda zostanie zwrócona Organizatorowi, 

Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Laureata. Laureat 

może odebrać Nagrodę na ww. zasadach w terminie 30 dni od zwrócenia Nagrody 

Organizatorowi. 

5.7. Laureat wygrywający Nagrodę w postaci garnituru ma możliwość stawienia się w atelier 

duetu Paprocki&Brzozowski (dalej jako: „Atelier”) celem wybrania rozmiaru i dokonania

ewentualnych poprawek długości spodni. Terminy zostaną ustalone indywidualnie z Laureatem. 

Atelier mieści się pod adresem: Tamka 16/37 00-382 Warszawa.. Koszty dojazdu do atelier 

ponosi w całości Laureat. W przypadku niestawienia się przez Laureata w Atelier, bez 

uprzedniego powiadomienia Organizatora, w pierwszym ustalonym terminie, przyjmuje się, że 

Laureat zrezygnował z Nagrody i zrzeka się praw do niej. Laureat zobowiązany jest do 

osobistego odbioru Nagrody z Atelier.

5.8. Laureat wygrywający Nagrodę w postaci garnituru wyraża zgodę na wykorzystanie i 

rozpowszechnianie jego wizerunku, utrwalonego w formie nagrań wideo wykonanych przez 

przedstawiciela Organizatora podczas przymiarek w Atelier oraz odbioru Nagrody, na profilu 

instagramowym Organizatora i duetu Paprocki&Brzozowski. Zgoda udzielana jest bezterminowo 

i bez ograniczeń terytorialnych. Laureat zobowiązuje się do niewycofywania zgody w terminie 3 

miesięcy od dnia odebrania Nagrody.

5.9. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną Nagrody lub inne przedmioty 

albo usługi. 

6. Podatki 

6.1. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznawaniem nagród w Konkursie 

odpowiada Organizator. Uczestnicy zobowiązują się współpracować w tym zakresie 

z Organizatorem, w szczególności podając na ich żądanie wymagane przez przepisy dane.

6.2. W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawne, do wartości Nagrody 

zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu 

podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie 

stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Laureaci nieodwołalnie wyrażają zgodę na to, aby 

kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na ich rzecz, lecz przeznaczona 

została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. 

6.3. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed 

wydaniem Laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu 

Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. 

6.4. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do 

wypełnienia obowiązków płatnika. 

7. Postępowanie reklamacyjne 

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu (dalej jako: 

„Reklamacje”) Uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres 

media@phlov.com lub listem poleconym, na adres Organizatora. 

7.2. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni od daty 

opublikowania wyników Konkursu. O zachowaniu terminu w przypadku listu poleconego 

decyduje data stempla pocztowego. 

7.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, numer telefonu, adres 

wnoszącego oraz dokładny opis i uzasadnienie Reklamacji. 

7.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia ich 

otrzymania. 

7.5. O rozstrzygnięciu Reklamacji wnoszący poinformowany listownie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, w zależności od sposobu przesłania Reklamacji do Organizatora. 

8. Dane osobowe 

8.1. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych w związku z Konkursem jest 

Organizator, to jest MOODIPHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Gdyni 81-512, ul Inżynierska 13.

8.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne celem udziału w Konkursie, 

wydania Nagrody, rozpatrzenia reklamacji oraz w celu pobrania i odprowadzenia podatku, 

zgodnie z pkt 7. 

8.3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu, okres przewidziany dla 

postępowań reklamacyjnych, a także przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz 

przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa 

podatkowego. 

8.4. W celu przeprowadzenia Konkursu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom 

współpracującym z Organizatorem w zakresie obsługi Konkursu, w szczególności firmom 

informatycznym, agencjom marketingowym, firmom kurierskim. 

8.5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania 

oraz usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia 

danych. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba, której dane 

dotyczą ma prawo do jej wycofania, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem 

przetwarzania dokonanym przed cofnięciem zgody. 

8.6. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy 

prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

8.7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są na stronie 

www.phlov.com 

9. Postanowienia końcowe 

9.1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.phlov.com

9.2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do 

dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym powiadomi Uczestników z odpowiednim 

wyprzedzeniem. Zmiany nie mogą jednak naruszać praw nabytych Uczestników. 

9.3. Zmiany Regulaminu obowiązują względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali 

Regulaminu od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie, o której mowa w 

pkt 9.1. 

9.4. Uczestnicy, którzy zaakceptowali Regulamin, mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w 

Konkursie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany 

Regulaminu obowiązują wobec Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin po upływie 

terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

9.5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.