REGULAMIN KONKURSU #MojePhlov

1. Postanowienia ogólne  

1.1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie #MojePhlov (dalej jako „Konkurs”) jest MOODIPHY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Gdyni 81-512, ul Inżynierska 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000893348. NIP: NIP 5862347684, REGON: 383652444 (dalej jako: „Organizator”).   

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.   

1.3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 847).   

1.4. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu instagram.com.

1.5. Konkurs rozpoczyna się od dnia 22.05.2023 od godziny 10:00 i jest wydarzeniem cyklicznym w odstępach tygodniowych do jego wyraźnego odwołania przez Organizatora.

1.6. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu, określając prawa i obowiązki jego uczestników oraz Organizatora.  

  

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie   

2.1. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt 2.2.  

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny, a także inne osoby, niż wyżej wymienione, którym powierzono określone prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, przy czym:  

2.2.1. pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem w okresie trwania Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia);  

2.2.2. za członka najbliższej rodziny pracownika uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.   

2.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.   

2.5. Praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym w tym prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne podmioty.   

2.6. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.   

  

3. Zasady Konkursu  

3.1. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie przez Uczestnika w dowolnej formie twórczej, w szczególności: kreatywnego wideo, fotografii, utworu audiowizualnego czy tzw. “rolki” (reels) możliwej do zamieszczenia w serwisie Instagram i zgodnej z regulaminem Instagram, w którym przedstawiają swój ulubiony produkt Phlov (dalej jako: „Praca Konkursowa”). Forma przedstawienia jest dowolna i zależy od kreatywności Uczestnika – może być to recenzja, scenka rodzajowa, film, etc. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do dodania hashtagu #mojephlov do publikacji. 

3.2. Konkurs jest wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się raz w tygodniu i rozstrzyganym w każdy poniedziałek. Pierwszy cykl rozpocznie się 22.05.2023 r. o godzinie 10:00 i zakończy się 29.05.2023 r. o godzinie 10:00, kiedy to za pomocą Instagram Story na profilu Phlov przedstawiony zostanie laureat danego tygodnia - zgłoszenia konkursowe na dany tydzień mogą być wysyłane do niedzieli do godziny 23:59. Dodanie materiału po tej godzinie, zostanie zakwalifikowane do konkursu w następnym tygodniu (cyklu).

3.3. Prace konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w czasie trwania Konkursu, do wyraźnego ogłoszenia jego zakończenia na profilu Phlov prowadzonego w serwisie Instagram.

3.4. Organizator nie dopuści do udziału w Konkursie Prac Konkursowych, które:   

3.4.1. naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje, w szczególności naruszają dobra osobiste innych osób, zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne, obsceniczne, obraźliwe, zawierają treści o charakterze pornograficznym i erotycznym;   

3.4.2. propagują lub nawołują do przemocy, nienawiści, nietolerancji, w szczególności na tle rasowym, etnicznym, wyznaniowym, politycznym;   

3.4.3. prezentują zachowania niebezpieczne;

3.4.4. naruszają zasady serwisu Instagram;

3.4.5. działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

3.4.6. naruszają prawa autorskie osób trzecich.     

3.5. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

3.6. Uczestnik zapewnia także, że posiada zgody na publikację wizerunków osób uwiecznionych w ramach Zadania konkursowego i wraz z publikacją Zadania konkursowego przenosi takie zgody na Organizatora (a gdy to wizerunek Uczestnika uwieczniono w ramach Zadania konkursowego, udziela zgody na publikację wizerunku Organizatorowi).

3.7. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.

3.8. Z chwilą umieszczenia w serwisie, o którym mowa w pkt 1.4 Pracy Konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie i czasowo, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji z prawem do udzielenia sublicencji na korzystanie z Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji:   

3.8.1. rozpowszechnianie Pracy Konkursowej poprzez jej publiczne udostępnianie, wykonywanie, wystawianie, odtwarzanie, wyświetlanie i nadawanie, w tym za pośrednictwem sieci Internet oraz w taki sposób, żeby każdy mógł mieć do niej dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów;   

3.8.2. utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy Konkursowej w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.   

3.9. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Laureatowi, nabywa całość autorskich prawa majątkowych do nagrodzonej Pracy Konkursowej, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czy też czasowych, na następujących polach eksploatacji:  

3.9.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej oraz jej opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

3.9.2. w zakresie obrotu oryginałami Pracy Konkursowej oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

3.9.3. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 3.9.1. i 3.9.2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.   

3.10. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, o którym mowa w pkt 3.9. Uczestnik przenosi również na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym do rozporządzania i korzystania z utworów zależnych.   

3.11. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania wobec Pracy Konkursowej autorskich praw osobistych i upoważnia Organizatora do ich wykonywania.  

3.12. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów wykorzystywanych w ramach Pracy Konkursowej. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Pracy Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.   

3.13. Uczestnik zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na Pracy Konkursowej oraz na przenoszenie tych zezwoleń na osoby trzecie.  

  

4. Komisja Konkursowa  

4.1. W celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu (zwanego dalej „Laureatem”) oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej jako: „Komisja Konkursowa”).   

4.2. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru zwycięskiej Pracy Konkursowej, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając w szczególności adekwatność, oryginalność i walory artystyczne Pracy Konkursowej.   

4.3. Publikacja danych Laureata Konkursu przez Organizatora następować będzie raz w tygodniu, w każdy poniedziałek do odwołania o godzinie 10:00 na stronie internetowej https://www.instagram.com/phlov_by_anna_lewandowska/?hl=pl zgodnie z cyklicznym terminem oznaczonym w ust. 3.2.

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia Laureata.  

4.5. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa do złożenia reklamacji, o którym mowa w pkt 7.  

  

5. Nagroda  

5.1. Nagrodą w Konkursie jest voucher na jednorazowe zakupy w sklepie Phlov o wartości 150 zł do wykorzystania w ciągu 60 dni od wyłonienia Laureata. Organizator zastrzega, że voucher będzie przypisany do konta w sklepie internetowym, więc, aby odebrać nagrodę Uczestnik musi posiadać lub założyć konto w sklepie phlov.com (dalej jako: „Nagroda”). W przypadku dokonania zakupu produktu bądź produktów, których wartość będzie niższa niż wartość vouchera, pozostała kwota Nagrody ulega wygaśnięciu i Laureatowi nie przysługuje roszczenie o jej wypłatę ani prawo do dalszego korzystania z niej.

5.2. W celu uzgodnienia szczegółowego sposobu wydania Nagrody Laureat zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość w serwisie Instagram ze wskazaniem swojego adresu e-mail w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu, zgodnie z pkt 4.3. Dalszy kontakt z Laureatem będzie odbywał się za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.  

5.3. Laureat zobowiązany jest podać Organizatorowi wszystkie dane niezbędne do wydania Nagrody. Udostepnienie tych danych jest dobrowolne, ale jest konieczne dla odbioru Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wynika z okoliczności leżących po stronie Uczestnika.   

5.4. Niedochowanie przez Laureata terminu, o którym mowa w ust. 5.2. uznawane będzie za zrzeczenie się przez niego Nagrody, przy czym zrzeczenie się to obejmuje również nagrodę pieniężną, o której mowa w pkt 6.1.    

5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez Laureata Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych, uniemożliwiające doręczenie Nagrody.  

5.6. W przypadku, gdy Laureat poda błędne lub nieprawdziwe dane, a wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres Nagroda zostanie zwrócona Organizatorowi, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Laureata. Laureat może odebrać Nagrodę na ww. zasadach w terminie 30 dni od zwrócenia Nagrody Organizatorowi.  

5.7. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną Nagrody lub inne przedmioty albo usługi.   

  

6. Podatki  

6.1. Jeżeli przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości nagrody, to do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona Laureatowi, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1387).   

6.2. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.   

6.3. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.  

  

7. Postępowanie reklamacyjne  

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu (dalej jako: „Reklamacje”) Uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres marketing@phlov.com lub listem poleconym, na adres Organizatora.  

7.2. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni od daty opublikowania wyników Konkursu. O zachowaniu terminu w przypadku listu poleconego decyduje data stempla pocztowego.   

7.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, numer telefonu, adres wnoszącego oraz dokładny opis i uzasadnienie Reklamacji.  

7.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.  

7.5. O rozstrzygnięciu Reklamacji wnoszący poinformowany listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w zależności od sposobu przesłania Reklamacji do Organizatora.   

  

8. Dane osobowe  

8.1. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych w związku z Konkursem jest Organizator, to jest MOODIPHY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Gdyni 81-512, ul Inżynierska 13.

8.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne celem udziału w Konkursie, wydania Nagrody, rozpatrzenia reklamacji oraz w celu pobrania i odprowadzenia podatku, zgodnie z pkt 7.  

8.3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu, okres przewidziany dla postępowań reklamacyjnych, a także przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego.  

8.4. W celu przeprowadzenia Konkursu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Organizatorem w zakresie obsługi Konkursu, w szczególności firmom informatycznym, agencjom marketingowym, firmom kurierskim.  

8.5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba której dane dotyczą ma prawo do jej wycofania, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanym przed cofnięciem zgody.  

8.6. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.  

8.7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są na stronie www.phlov.com   

  

9. Postanowienia końcowe  

9.1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.phlov.com

9.2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym powiadomi Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany nie mogą jednak naruszać praw nabytych Uczestników.   

9.3. Zmiany Regulaminu obowiązują względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie, o której mowa w pkt 9.1.  

9.4. Uczestnicy, którzy zaakceptowali Regulamin, mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują wobec Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.  

9.5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.