REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO  

PHLOV CLUB 

I. DEFINICJE

1. Phlov lub Sprzedawca - MOODIPHY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j. z siedzibą w Gdyni (81-512) przy ul. Inżynierskiej 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000893348, posiadającą NIP: 5862347684, REGON: 384113264.  

2. Program lojalnościowy lub Program – program prowadzony przez Phlov pod nazwą Phlov Club w Sklepie internetowym przeznaczonym dla użytkowników Sklepu internetowego. 

3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Phlov pod adresem www.phlov.com. 

4. Produkt – wszystkie produkty marki Phlov by Anna Lewandowska dostępne w sprzedaży w Sklepie internetowym. 

5. Punkt – wirtualna jednostka w ramach Programu lojalnościowego naliczana automatycznie od ceny każdego zakupionego Produktu, z wyłączeniem kosztów dostawy, oraz za inne czynności nagradzane przez Sprzedawcę, wymieniana na vouchery pieniężne możliwe do wykorzystania przy dokonywaniu płatności za składane zamówienie. 

6. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę wzięcia udziału w Programie lojalnościowym, posiadająca konto w Sklepie internetowym.

7. Poziom konta Uczestnika – konto Uczestnika w Programie lojalnościowym zostanie zakwalifikowane w ramach trzech poziomów: PEARL, CRYSTAL i DIAMOND w zależności od liczby zgromadzonych Punktów.

II. WARUNKI OGÓLNE

1. Regulamin określa ogólne zasady i warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym.

2. Program lojalnościowy prowadzony jest przez Sprzedawcę wyłącznie w Sklepie internetowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

1. Uczestnictwo w Programie lojalnościowym jest dobrowolne.

2. Uczestnikiem Programu lojalnościowego może być każda osoba fizyczna, która spełni łącznie poniższe warunki:

a. zamieszkuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej,

b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c. wyraziła chęć przystąpienia do PHLOV CLUB poprzez zaznaczenie odpowiedniej zgody przy rejestrowaniu Konta w Sklepie internetowym albo w przypadku Uczestnika posiadającego już Konto poprzez wybranie w zakładce Konta „PHLOV CLUB” opcji „Dołączam”.

3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie lojalnościowym poprzez usunięcie swojego konta użytkownika w Sklepie internetowym.

IV. ZASADY UZYSKANIA PUNKTÓW

1. Uczestnik uzyskuje Punkty w Programie lojalnościowym:

a. za dołączenie do Programu,

b. za wartość dokonanych zakupów, która przeliczana będzie według wartości zależnej od osiągniętego Poziomu konta Uczestnika, z zastrzeżeniem, że punkty naliczane będą wyłącznie za zamówienia opłacone,

c. za wystawione opinie zakupionych przez Użytkownika Produktów, z zastrzeżeniem, że zakup oraz opinia muszą pochodzić z tego samego konta Uczestnika,

d. za zakupy dokonane z linku polecającego udostępnionego przez Uczestnika innym potencjalnie zainteresowanym osobom:

I. w zakładce „Phlov Club” każdy Uczestnik posiada indywidualny link polecający,

II. Uczestnik otrzymuje stałą liczbę Punktów za każde zamówienie opłacone przez osobę korzystającą z linku polecającego w terminie 14 dni od dnia otworzenia linku, chyba że w tym okresie osoba otrzymująca polecenie skorzysta z linku polecającego innego Uczestnika,

e. za wypełnienie całego profilu w zakładce „Twój profil” w panelu Sklepu internetowego Phlov (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia),

f. za udział w akcjach specjalnych zorganizowanych przez Sprzedawcę.

2. W załączniku do niniejszego Regulaminu Sprzedawca zamieszcza tabelę, która zawiera szczegółowy spis wartości Punktów za poszczególne działania, o których mowa w ust. 1 powyżej, oraz przelicznik Punktów na złotówki (PLN). Sprzedawca zastrzega, że sposób naliczania Punktów może ulec zmianie, o czym Uczestnik zostanie poinformowany w ramach aktualizacji treści niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku anulowania zamówienia przez Uczestnika bądź zwrotu zakupionych Produktów, naliczone Punkty odnoszące się do danego zamówienia zostaną anulowane.

4. Punkty naliczane są z 21-dniowym opóźnieniem od daty przesłania Uczestnikowi dowodu sprzedaży przez Sprzedawcę. 

5. Uzyskanie kolejnego wyższego Poziomu konta w ramach zgromadzonych Punktów jest trwałe i nie ulega zmianie w wyniku wykorzystania Punktów przez Uczestnika. 

6. Uczestnik może w każdym czasie sprawdzić liczbę uzyskanych Punktów w zakładce „Phlov Club”, historię wymiany Punktów na vouchery pieniężne oraz Poziom konta. 

7. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie lojalnościowym, o której mowa w pkt IV ust. 3 Regulaminu, powoduje utratę Punktów zgromadzonych i niewymienionych na voucher pieniężny z dniem złożenia oświadczenia o rezygnacji przez Uczestnika.

V. ZASADY KORZYSTANIA Z PUNKTÓW

1. Uczestnik w każdej chwili może za pomocą generatora w zakładce „Moje kupony” wymienić Punkty zgromadzone na koncie na voucher pieniężny na zakupy w Sklepie internetowym.

2. Każdy voucher pieniężny ma indywidualny kod, którego można użyć w czasie składania zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wpisanie go w okienku „Kod promocyjny”.

3. Uczestnik przy składaniu zamówienia może skorzystać z kilku voucherów pieniężnych poprzez wpisywanie kolejno ich kodów i ich zatwierdzanie w okienku „Kod promocyjny”. 

4. Z voucheru pieniężnego można skorzystać jednorazowo.

5. Do wszystkich posiadanych, w tym wykorzystanych voucherów pieniężnych, Uczestnik ma dostęp w zakładce „Moje kupony”.

6. Voucher pieniężny nie podlega zbyciu ani wymianie na ekwiwalent pieniężny.

7. Jeżeli wartość pojedynczego vouchera pieniężnego lub voucherów pieniężnych przekracza wartość Produktów w ramach zamówienia, Sprzedawca nie zwraca Uczestnikowi tej różnicy.

VI. OKRES WAŻNOŚCI PUNKTÓW

1. Każdy Punkt uzyskany przez Uczestnika ważny jest przez 1 rok od momentu jego naliczenia.

2. Po upływie okresu wskazane w ust. 1 powyżej Uczestnik traci Punkty, których ważność wygasła, bez możliwości późniejszego ich wykorzystania w Sklepie internetowym poprzez wymianę na voucher pieniężny.

3. Przeniesienie Punktów na innego Uczestnika nie jest możliwe.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia kwalifikacji do Programu lojalnościowego i korzystania z Punktów (dalej jako: „Reklamacje”) Uczestnik może zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres hello@phlov.com  lub listem poleconym na adres Sprzedawcy.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie uczestnictwa w Programie. O zachowaniu terminu w przypadku listu poleconego decyduje data stempla pocztowego.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, numer telefonu, adres wnoszącego oraz dokładny opis i uzasadnienie Reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

5. O rozstrzygnięciu Reklamacji wnoszący poinformowany listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w zależności od sposobu przesłania Reklamacji do Sprzedawcy.

6. Niniejsze zasady postępowania reklamacyjnego mają charakter pomocniczy i nie wpływają na uprawnienia Uczestnika nadane mu przepisami prawa.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu lojalnościowego jest Sprzedawca, to jest MOODIPHY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j. z siedzibą w Gdyni (81-512) przy ul. Inżynierskiej 13.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne celem udziału w Programie i korzystania z wynikających z tego uprawnień.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Programie, okres przewidziany dla postępowań reklamacyjnych, a także przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego.

4. W celu prawidłowego wypełnienia praw i zobowiązań wynikających z Programu dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą w zakresie obsługi Programu, w szczególności firmom informatycznym, firmom kurierskim.

5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba której dane dotyczą ma prawo do jej wycofania, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanym przed cofnięciem zgody.

6. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są na stronie www.phlov.com.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Program lojalnościowy będzie prowadzony przez Sprzedawcę przez czas nieoznaczony, do momentu powiadomienia Uczestników o jego zakończeniu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 10 października 2023 r.

3. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.phlov.com.

4. Wszelkie informacje o Programie, które są zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.

5. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym powiadomi Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez Uczestników.

6. Zmiany Regulaminu obowiązują względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

7. Uczestnicy, którzy zaakceptowali Regulamin, mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują wobec Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

  

Załącznik nr 2 Tabela punktów statusowych

nazwa poziomu

próg punktowy od

próg punktowy do

mnożnik punktowy w zamówieniach składanych na phlov.com*

PEARL

0

1499

1 zł = 1 pkt

CRYSTAL

1500

2999

1 zł = 1,25 pkt

DIAMOND

3000

-

1 zł = 1,5 pkt

* mnożniki punktowe mogą ulegać zmianie podczas akcji promocyjnych organizowanych przez Sprzedawcę

Załącznik nr 3 Tabela

akcja

liczba punktów

rejestracja użytkownika na phlov.com

50

uzupełnienie profilu na phlov.com (imię, nazwisko, tytuł, data urodzenia)

20

zakup z linkiem afiliacyjnym nowo zarejestrowanego użytkownika na phlov.com

15

zakup z linkiem afiliacyjnym już zarejestrowanego użytkownika lub gościa na phlov.com

10

dodanie opinii potwierdzonej zakupem na temat produktu na phlov.com

20