REGULAMIN IV EDYCJI KWALIFIKACJI DO PROGRAMU AMBASADORSKIEGO

„Phlov Girls”

 1. Postanowienia ogólne 

 

1.    Organizatorem programu ambasadorskiego pod nazwą „Phlov Girls” (dalej jako: „Program”) jest MOODIPHY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j. z siedzibą w Gdyni (81-512) przy ul. Inżynierskiej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000893348, NIP: 5862347684, REGON: 383652444 (dalej jako: „Organizator”).  

2.    Celem Programu jest wybór od 5 do 8 osób, które zostaną Ambasadorkami marki Phlov by Anna Lewandowska na okres trzech miesięcy od dnia 03.04.2024 r. do dnia 03.07.2023 r. Począwszy od 03.04.2024 r. Ambasadorki otrzymają do testowania kosmetyki marki Phlov by Anna Lewandowska, profesjonalny plan pielęgnacyjny z użyciem tychże kosmetyków oraz dostęp do edukacyjnych materiałów w ramach zamkniętej grupy i innych niespodzianek związanych z udziałem w Programie. Zadaniem Ambasadorki będzie przygotowanie recenzji z testów produktów w formie materiałów wideo i krótkich tekstów oraz promocja marki i produktów Phlov by Anna Lewandowska. Szczegółowe zobowiązania Stron wynikające z udziału w Programie zostaną uregulowane w umowie zawartej pomiędzy Ambasadorką a Organizatorem.

3.    Program będzie prowadzony w serwisach/serwisie Organizatora: stronie internetowej www.phlov.com/content/144-phlov-girls oraz Instagramie na profilu marki @phlov_by_anna_lewandowska.

4.    Organizator na swoim profilu w serwisie Instagram oraz na stronie Programu www.phlov.com/content/144-phlov-girls opublikuje informacje o Ambasadorkach miesiąca w czasie trwania IV edycji Programu. Publikacja ta będzie zawierać wizerunek Ambasadorki oraz link do jej profilu w serwisie Instagram. 

 

 1. Czas trwania Programu

 

1.    IV edycja Programu będzie trwała od dnia 03.04.2024 r. do dnia 03.07.2024 r.

2.   KKwalifikacje do Programu zostaną przeprowadzone w dniach od 19 marca 2023 r. do 31 marca 2024 r. (do godziny 23:59).

3.    Z wybranymi osobami Organizator skontaktuje się najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2024 r. 

 

 1. Uczestnictwo w kwalifikacjach do Programu

 

1.    Uczestniczką kwalifikacji do Programu może być wyłącznie osoba fizyczna, która:

a.    ukończyła 18. rok życia, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej,

b.    zamieszkuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej,

c.     zainstalowała na swoim telefonie lub innym urządzeniu aplikację Instagram oraz posiada w wymienionym serwisie publiczny profil,

d.    w dniach od 19 marca 2024 r. do 31 marca 2024 r. przesłała do Organizatora nagranie wideo, o którym mowa w pkt IV Regulaminu.

2.    W kwalifikacjach do Programu nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny, a także inne osoby, niż wyżej wymienione, którym powierzono określone prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, przy czym:

a.    pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem w okresie trwania kwalifikacji do Programu na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia);

b.    za członka najbliższej rodziny pracownika uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.

3.    Udział w kwalifikacjach do Programu jest dobrowolny i nieodpłatny.

4.    Praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w kwalifikacjach do Programu nie można przenosić na inne podmioty.

5.    Przystępując do udziału w kwalifikacjach do Programu Uczestniczka akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają ją do udziału w kwalifikacjach do Programu.

6.    Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w kwalifikacjach do Programu osoby, co do której powziął informację o niespełnieniu wymogów, o których mowa powyżej, bądź o podjęciu przez nią działań sprzecznych z Regulaminem.

 

 1. Zadanie w ramach kwalifikacji do Programu

 

1.    W ramach kwalifikacji do Programu uczestniczka zobowiązana jest do nagrania materiału wideo, w którym opowie o sobie, swojej skórze, codziennych rytuałach pielęgnacyjnych oraz krótko uzasadni dlaczego to właśnie ona powinna zostać Ambasadorką Programu „Phlov Girls”. Nagranie nie może trwać dłużej niż 3 minuty.

2.    Uczestniczka przesyła swoją kandydaturę wraz z nagraniem wideo, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: www.phlov.com/content/144-phlov-girls

3.    Kandydatura zostanie rozpatrzona jedynie, jeżeli zostanie zgłoszona najpóźniej do godziny 23:59 w dniu 31 marca 2024 r. Zgłoszenia przesłane po tej dacie nie będą brane pod uwagę.

4.    Organizator nie dopuści do udziału w kwalifikacjach do Programu nagrań wideo, które:

a.    naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje, w szczególności naruszają dobra osobiste innych osób, zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne, obsceniczne, obraźliwe, zawierają treści o charakterze pornograficznym i erotycznym;

b.    propagują lub nawołują do przemocy, nienawiści, nietolerancji, w szczególności na tle rasowym, etnicznym, wyznaniowym, politycznym;

c.     prezentują zachowania niebezpieczne;

d.    naruszają zasady serwisu Instagram;

e.    działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

f.      naruszają prawa autorskie osób trzecich.

5.    Uczestniczka zapewnia, że nagranie wideo nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

6.    Uczestniczka udziela zgody na publikację jej wizerunku przez Organizatora.

7.    Uczestniczka oświadcza, iż przysługuje jej wyłączne i nieograniczone prawo autorskie do nagrania wideo oraz że nie jest ono obciążone żadnymi prawami osób trzecich, i nie było wcześniej publikowane.

8.    Z chwilą przesłania do Organizatora nagrania wideo Uczestniczka udziela mu nieograniczonej terytorialnie i czasowo, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji z prawem do udzielenia sublicencji na korzystanie z nagrania wideo na następujących polach eksploatacji:

a.    rozpowszechnianie nagrania wideo poprzez jego publiczne udostępnianie, wykonywanie, wystawianie, odtwarzanie, wyświetlanie i nadawanie, w tym za pośrednictwem sieci Internet oraz w taki sposób, żeby każdy mógł mieć do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów;

b.    utrwalanie i zwielokrotnianie nagrania wideo, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

9.    Uczestniczka ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów wykorzystywanych w ramach nagrania wideo. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestniczkę podczas tworzenia nagrania wideo, Uczestniczka zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.

 

 1. Komisja kwalifikacyjna do Programu

 

1.    W celu wyłonienia Ambasadorki do Programu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kwalifikacyjnego, Organizator powoła komisję kwalifikacyjną (dalej jako: „Komisja”).

2.    Komisja dokonuje wyboru Ambasadorki do Programu, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając w szczególności adekwatność i oryginalność nagrania wideo, a także weryfikując profil uczestniczki w serwisie Instagram, w szczególności pod kątem jego autentyczności, tematyki, zasięgów i zaangażowania sieci obserwujących.

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia kwalifikacji do IV edycji Programu bez wyłonienia Ambasadorki.

4.    Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

5.    Po dokonaniu wyboru Ambasadorek IV edycji Programu Organizator zawrze z nimi umowy zlecenia lub umowy barteru w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Odmowa zawarcia umowy przez wybraną Ambasadorkę uniemożliwi jej udział w Programie.

 

 1. Prawa i obowiązki Ambasadorki Programu „Phlov Girl”

 

1.    Ambasadorkom IV edycji Programu zostaną przekazane:

a.    kosmetyki marki Phlov by Anna Lewandowska,

b.    profesjonalny plan pielęgnacyjny z użyciem kosmetyków marki Phlov by Anna Lewandowska, który opracowany zostanie przez kosmetologa, wraz z kosmetykami wymienionymi w planie,

c.     dostęp do edukacyjnych webinarów i spotkań online w ramach zamkniętej grupy,

d.    inne niespodzianki związane z rozwojem Programu.

2.    Ambasadorka Programu zobowiązana będzie do:

a.    testowania przekazanych jej kosmetyków marki Phlov by Anna Lewandowska oraz przygotowanego planu pielęgnacyjnego, a następnie przygotowania recenzji zgodnie z następującymi wytycznymi:

        w formie minimum 4 (czterech) postów na swoim koncie w serwisie społecznościowym Instagram w formie zdjęcia lub wideo,

        w formie minimum 8 (osiem) setów InstaStory opisujących użycie produktu,

        każda z form recenzji wymienionych powyżej powinna zawierać opis wrażeń Ambasadorki z używania produktu, sposobu jego aplikacji oraz opisu działania,

        Ambasadorka jest bezwzględnie zobowiązana przed opublikowaniem każdej z wyżej wymienionych form recenzji Produktu do przedstawienia do zaakceptowania jej projektu osobie wyznaczonej do kontaktu w ramach niniejszej Umowy ze strony Zleceniodawcy, przy czym w razie wniesienia uwag do projektu Ambasadorka jest zobowiązana nanieść stosowne poprawki i przekazać projekt ponownie tejże osobie do weryfikacji,

        Ambasadorka zobowiązana jest do oznaczenia każdej z form recenzji poprzez zastosowanie następujących oznaczeń: @phlovbyannalewandowska, #phlovbyannalewandowska, #phlovgirl, #reklama

b.    zachowania na swoim profilu w sieci Instagram postu zawierające recenzję kosmetyków marki Phlov by Anna Lewandowska co najmniej do dnia 31.09.2024 r. i pozostawienia go co najmniej do tego dnia postem publicznie dostępnym;

c.     aktywnego uczestnictwa w działalności profilu @phlov_by_anna_lewandowska w serwisie społecznościowym Instagram przez cały okres udziału w Programie, które wyraża się między innymi w dodawaniu komentarzy pod postami publikowanymi w tym profilu, reagowaniu na posty poprzez ich polubienie, udzielaniu odpowiedzi na pytania innych użytkowników, jeżeli Ambasadorka zna na nie odpowiedź w związku z testowaniem otrzymanych kosmetyków,

d.    natychmiastowego poinformowania Organizatora o wszelkich działaniach niepożądanych otrzymanych kosmetyków,

e.    dbania o dobre imię i renomę Organizatora oraz marki Phlov by Anna Lewandowska, w szczególności poprzez niepodejmowanie działań mogących godzić w Organizatora i markę oraz prezentowania przez Ambasadorkę wizerunku spójnego z filozofią Organizatora i marki Phlov by Anna Lewandowska,

f.      niepodejmowania współpracy z innymi markami kosmetycznymi w okresie uczestnictwa w Programie.

3.    Ambasadorka wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora postów tworzonych przez Ambasadorkę w ramach działalności jego profilu w serwisie Instagram poprzez ich udostępnianie bądź publikowanie we własnym profilu w charakterze współtworzonego postu. Ambasadorka oświadcza, że wszelkie materiały, w szczególności zdjęcia i opisy, będą stanowiły jej pełną i wyłączną własność intelektualną.

4.    Otrzymywane kosmetyki i dostępy do innych świadczeń zapewnianych przez Organizatora nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy ani nie mogą być wprowadzane przez Ambasadorkę do obrotu.

5.    Ambasadorka na żądanie Organizatora przekaże mu swoje dane adresowe w celu nadania przesyłek zawierających kosmetyki marki Phlov by Anna Lewandowska.

6.    Ambasadorka zobowiązana jest do osobistego odbioru przesyłki, o której mowa w ust. 5 powyżej.

7.    Ambasadorka zobowiązana jest do informowania Organizatora o wszelkich zmianach danych adresowych, pod rygorem utraty prawa do otrzymania przesyłki, zawierającej kosmetyki marki Phlov by Anna Lewandowska.

 

 1. Prawa i obowiązki Organizatora

 

1.    Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Programie Ambasadorki, która:

a.    nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje przyjęte na siebie obowiązki, o których mowa w pkt VI Regulaminu,

b.    narusza postanowienia Regulaminu,

c.     dopuszcza się działań bezprawnych, które godzą w interesy Organizatora oraz jego wizerunek i dobre imię.

2.    W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Organizatora jest on uprawniony do skrócenia bądź przedłużenia czasu trwania Programu, o czym niezwłocznie poinformuje Ambasadorkę.

3.    Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawdziwość danych podanych przez Ambasadorkę w okresie kwalifikacji do Programu i trwania Programu.

 

 1. Podatki

 

1.    Jeżeli przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości przekazanych kosmetyków i innych świadczeń, to do ich wartości zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości ww. dóbr. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona Ambasadorce, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem Ambasadorce ww. dóbr, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości przekazanych dóbr, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.    Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Ambasadorce jakichkolwiek dóbr obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu przekazania dóbr.

3.    Ambasadorka jest zobowiązana przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne

 

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia kwalifikacji do Programu (dalej jako: „Reklamacje”) uczestniczki mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres marketing@phlov.com  lub listem poleconym, na adres Organizatora.

2.    Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania kwalifikacji do Programu oraz w terminie 30 dni od daty opublikowania wyników. O zachowaniu terminu w przypadku listu poleconego decyduje data stempla pocztowego.

3.    Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko uczestniczki, numer telefonu, adres wnoszącego oraz dokładny opis i uzasadnienie Reklamacji.

4.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

5.    O rozstrzygnięciu Reklamacji wnoszący poinformowany listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w zależności od sposobu przesłania Reklamacji do Organizatora.

 

 1. Dane osobowe

 

1.    Administratorem danych osobowych uczestników zbieranych w ramach kwalifikacji do Programu jest Organizator, to jest MOODIPHY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j. z siedzibą w Gdyni (81-512) przy ul. Inżynierskiej 13.

2.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne celem udziału w Programie, wydania dóbr, o których mowa w pkt VI Regulaminu, rozpatrzenia reklamacji oraz w celu pobrania i odprowadzenia podatku, zgodnie z pkt VIII Regulaminu.

3.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Programu, okres przewidziany dla postępowań reklamacyjnych, a także przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego.

4.    W celu prawidłowe wypełnienia praw i zobowiązań wynikających z Programu dane osobowe Ambasadorki mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Organizatorem w zakresie obsługi Programu, w szczególności firmom informatycznym, agencjom marketingowym, firmom kurierskim.

5.    Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba której dane dotyczą ma prawo do jej wycofania, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanym przed cofnięciem zgody.

6.    Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

7.    Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są na stronie www.phlov.com.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

1.    Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.phlov.com.

2.    Wszelkie informacje o Programie, które są zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.

3.    W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym powiadomi uczestniczki z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany nie mogą jednak naruszać praw nabytych uczestniczek.

4.    Zmiany Regulaminu obowiązują względem uczestniczek, które wcześniej nie akceptowały Regulaminu od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie, o której mowa w pkt 9.1.

5.    Uczestniczki, które zaakceptowały Regulamin, mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kwalifikacjach do Programu bądź w Programie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują wobec uczestniczek, które zaakceptowały Regulamin po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

6.  W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.