REGULAMIN KONKURSU

 

1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie (dalej jako „Konkurs”) jest MOODIPHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Gdyni 81-512, ul Inżynierska 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000893348. NIP: NIP 5862347684, REGON: 383652444 (dalej jako: „Organizator”).

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.

1.3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 847).

1.4. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem platformy Instagram - profil @phlov_by_anna_lewandowska.

1.5. Konkurs trwa od dnia 15.06.2024 od godziny 11:00 do dnia 17.06.2024 do godziny 23:59.

1.6. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu, określając prawa i obowiązki jego uczestników oraz Organizatora.

 

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

2.1. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny, a także inne osoby, niż wyżej wymienione, którym powierzono określone prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, przy czym:

2.2.1 pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem w okresie trwania Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia);

2.2.2 za członka najbliższej rodziny pracownika uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.

2.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2.5. Praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym w tym prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne podmioty.

2.6. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

3. Zasady Konkursu

 

3.1. Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie, zobowiązany jest opublikować pod postem konkursowym swoją odpowiedź w formie komentarza na profilu @phlov_by_anna_lewandowska na portalu społecznościowym Instagram („dodaj komentarz”) na następujące pytanie konkursowe: ,,Napisz dlaczego kosmetyki Phlov sprawdzają się u Ciebie w każdej sytuacji – niezależnie od tego jak wygląda Twój dzień’’. Na czas konkursu konto Uczestnika na Instagramie musi być publiczne.

3.2. Każdy Uczestnik może zgłosić w Konkursie tylko jedną Pracę Konkursową.

 

3.3. Komentarze mogą być umieszczane jedynie w czasie trwania Konkursu, wskazanym w pkt 1.5.

3.4. Konkurs podzielony jest na dwa etapy:

3.4.1. Etap I trwa od dnia 15.06.2024 od godziny 11:00 do dnia 17.06.2024 do godziny 23:59 i polega na zgłoszeniu Pracy konkursowej zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3. Organizator za pośrednictwem komentarza pod postem poinformuje o wyłonieniu Uczestników do udziału w Etapie II Konkursu.

Etap II polega na przesłaniu materiału wideo w którym Uczestnik opowie o sobie oraz swoich zainteresowaniach, a także przedstawi w jaki sposób na co dzień dba wygląd i pielęgnację skóry oraz własnych rytuałach pielęgnacyjnych (nagranie nie powinno trwać dłużej niż 3 minuty) na adres e-mail: p.glab@phlov.com do dnia 19.06.2024 do godziny 23:59. Brak przesłania materiału jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Konkursie. W dniu następnym, tj. 20.06.2024, Uczestnicy za pośrednictwem wiadomości e-mail zostaną poinformowani o wynikach Etapu II Konkursu. Komisja wytypuje 3 Laureatów.

3.5. Organizator nie dopuści do udziału w Konkursie materiałów, które:

3.5.1. naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje, w szczególności naruszają dobra osobiste innych osób, zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne, obsceniczne, obraźliwe, zawierają treści o charakterze pornograficznym i erotycznym;

3.5.2. propagują lub nawołują do przemocy, nienawiści, nietolerancji, w szczególności na tle rasowym, etnicznym, wyznaniowym, politycznym;

3.5.3. prezentują zachowania niebezpieczne.

3.6. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Laureatowi, nabywa całość autorskich prawa majątkowych do nagrodzonego komentarza, tj. bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czy też czasowych, na następujących polach eksploatacji:

3.6.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania komentarza oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

3.6.2. w zakresie obrotu oryginałami komentarza oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których film utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3.6.3. w zakresie rozpowszechniania komentarza oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 3.6.1. i 3.6.2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie komentarza w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.

3.7. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do filmu, o którym mowa w pkt 3.7. Uczestnik przenosi również na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym do rozporządzania i korzystania z utworów zależnych.

3.8. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania wobec komentarza autorskich praw osobistych i upoważnia Organizatora do ich wykonywania.

 

4. Komisja Konkursowa

 

4.1. W celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu (zwanego dalej „Laureatem”) oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej jako: „Komisja Konkursowa”).

4.2. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru zwycięskiego komentarza, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając w szczególności adekwatność, oryginalność i walory artystyczne filmu.

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia Laureata.

4.4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa do złożenia reklamacji, o którym mowa w pkt 7.

 

5. Nagrody

 

5.1. Nagrodą I stopnia w Konkursie jest udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej dla marki Phlov by Anna Lewandowska, której efekty będą opublikowane na kanałach marki: social mediach, na stronie internetowej, reklamach internetowych oraz w newsletterze w kampanii reklamowej marki Phlov realizowanej w Poznaniu w dniu 24 czerwca 2024 roku. Laureat zostanie poinformowany przez Organizatora z wyprzedzeniem o szczegółach dotyczących sesji. Organizator zapewnia Laureatowi pokrycie kosztu dojazdu na sesję zdjęciową, wyżywienie w czasie jej trwania oraz w razie zgłoszenia takiej potrzeby, nocleg w Poznaniu (wyłącznie dzień przed sesją).

5.2. Nagrodą II stopnia przyznawaną Uczestnikom za przejście do etapu II Konkursu jest zestaw kosmetyków marki Phlov by Anna Lewandowska o wartości 352.00 złotych.

5.3. W celu uzgodnienia szczegółowego sposobu realizacji Nagrody kontakt z Laureatem/Uczestnikami będzie odbywał się za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

5.4. Laureat/Uczestnik zobowiązany jest podać Organizatorowi wszystkie dane niezbędne do realizacji Nagrody. Udostępnienie tych danych jest dobrowolne, ale jest konieczne dla odbioru Nagrody.

5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez Laureata/Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie nie zgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych, uniemożliwiające realizację Nagrody.

5.6. Nagroda nie podlega wymianie na inne przedmioty albo usługi.

 

6. Postępowanie reklamacyjne

 

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu (dalej jako: „Reklamacje”) Uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres hello@phlov.com lub listem poleconym, na adres Organizatora.

6.2. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni od daty opublikowania wyników Konkursu. O zachowaniu terminu w przypadku listu poleconego decyduje data stempla pocztowego.

6.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, numer telefonu, adres wnoszącego oraz dokładny opis i uzasadnienie Reklamacji.

6.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

6.5. O rozstrzygnięciu Reklamacji wnoszący poinformowany listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w zależności od sposobu przesłania Reklamacji do Organizatora.

 

7. Dane osobowe

 

7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych w związku z Konkursem jest Organizator, to jest MOODIPHY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Gdyni 81-512, ul Inżynierska 13.

7.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne celem udziału w Konkursie, wydania Nagrody, rozpatrzenia reklamacji oraz w celu pobrania i odprowadzenia podatku, zgodnie z pkt 7.

7.3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu, okres przewidziany dla postępowań reklamacyjnych, a także przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego.

7.4. W celu przeprowadzenia Konkursu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Organizatorem w zakresie obsługi Konkursu, w szczególności firmom informatycznym, agencjom marketingowym, firmom kurierskim.

7.5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba której dane dotyczą ma prawo do jej wycofania, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanym przed cofnięciem zgody.

7.6. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

7.7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są na stronie www.phlov.com

 

8. Postanowienia końcowe

 

8.1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.phlov.com

8.2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym powiadomi Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany nie mogą jednak naruszać praw nabytych Uczestników.

8.3. Zmiany Regulaminu obowiązują względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie, o której mowa w pkt 9.1.

8.4. Uczestnicy, którzy zaakceptowali Regulamin, mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują wobec Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

8.5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.