Regulamin promocji "MOOD’FLUENCER gratis do zamówień powyżej 259 zł"

Jak skorzystać z promocji “MOOD’FLUENCER gratis do zamówień powyżej 259 zł”?

1. Promocja “MOOD’FLUENCER gratis do zamówień powyżej 259 zł” dotyczy zamówień na kwotę od 259 zł brutto bez kosztów dostawy.

2. Promocja „MOOD’FLUENCER gratis do zamówień powyżej 259 zł” nie łączy się z innymi promocjami

3. Promocja „MOOD’FLUENCER gratis do zamówień powyżej 259 zł” obowiązuje w dniu 7 września 2020 roku.

4. Produkt MOOD’FLUENCER jest dodawany automatycznie w koszyka po spełnieniu wymaganych warunków.

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą „MOOD’FLUENCER gratis do zamówień powyżej 259 zł” („Promocja”) jest MOODIPHY SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Gdyni (adres: ul. Inżynierska 13, 81-512 Gdynia), REGON: 384113264, NIP: 5862347684, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000799210 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.phlov.com dnia 7 września 2020 roku.

3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w sklepie internetowym www.phlov.com w ramach jednej transakcji na co najmniej 259 zł.

4. Klient może jednokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

5. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

6. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.phlov.com.

8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 6 września 2020 roku.

Gdynia, dnia 04.09.2020 r.