Regulamin promocji "50 zł na kolejne zamówienie".

Jak skorzystać z promocji “50 zł na kolejne zamówienie”?

1. Promocja “50 zł na kolejne zamówienie” dotyczy zamówień złożonych od 2 marca do wyczerpania puli kodów lecz nie później niż do końca 8 marca 2021.

2. Jednorazowy kod rabatowy na 50 zł wysyłany jest razem z zamówieniem i ważny jest do 31 maja 2021.

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą „50 zł na kolejne zamówienie” („Promocja”) jest MOODIPHY SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Gdyni (adres: ul. Inżynierska 13, 81-512 Gdynia), REGON: 384113264, NIP: 5862347684, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000799210 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.phlov.com w dniach od 2 marca do wyczerpania puli kodów lecz nie później niż do końca 8 marca 2021.

3. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w sklepie internetowym www.phlov.com produkty Phlov.

4. Klient może jednokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

5. Niniejszy kod na 50zł nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie ważności kodu. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

6. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.phlov.com.

8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.

Gdynia, dnia 01.03.2021 r.