Regulamin konkursu “Dzień Rodzeństwa” z Phlov z dnia 01 kwietnia 2021

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zakres, warunki uczestnictwa i zasady, na jakich odbywa się konkurs “Dzień Rodzeństwa z Phlov” zwany dalej “Konkursem”

 

2. Organizatorem Konkursu jest MOODIPHY Sp. z o.o. sp. k., ul. Inżynierska 13, 81-512 Gdynia, spółka prawa handlowego zarejestrowana przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS pod numerem KRS 0000799210, NIP: PL5862347684, REGON: 384113264 (dalej „Organizator”).

 

3. Konkurs trwa od dnia 9 kwietnia 2021 do dnia 11 kwietnia 2021 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

 

4. Konkurs przeprowadzany jest w Internecie za pośrednictwem portalu Instagram oraz Facebook przy pomocy profilu marki Phlov na Instagramie i Facebooku, który prowadzony jest pod nazwą phlov_by_anna_lewandowska.

 

Instagram: https://www.instagram.com/phlov_by_anna_lewandowska/

Facebook: https://www.facebook.com/PhlovbyAnnaLewandowska

 

5. Organizowany Konkurs jest jednoetapowy.

 

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany, ani związany z serwisami Facebook i Instagram, ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisów Facebook i Instagram. Odpowiedzialność serwisu Instagram i Facebook w związku z Konkursem jest wyłączona.

 

7. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

 

8. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

 

9. W Konkursie niedozwolone jest dostarczanie treści bezprawnych, w tym zgłaszanie odpowiedzi stanowiących naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, takich jak dobra osobiste, prawo do wizerunku lub prawa autorskie. W konkursie niedozwolone jest zgłaszanie odpowiedzi służących marketingowi towarów lub usług nieoferowanych przez Phlov.

 

10. W okresie trwania niniejszego Konkursu uczestnicy mogą porozumiewać się z Organizatorem drogą elektroniczną za pomocą wiadomości prywatnej w serwisie Instagram lub Facebook.

 

11. Każda osoba zainteresowana, przed przystąpieniem do Konkursu ma prawo zwrócić się na piśmie do Organizatora o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu. Pytania powinny być składane na adres siedziby Organizatora w formie listu poleconego. Organizator udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jeżeli zapytanie lub prośba wpłynie do niego na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia Konkursu.

 

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

 

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, stale zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik/Uczestnicy”).

Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika.

 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora bez względu na podstawę prawną (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

 

4. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby posiadające profil w serwisie Instagram lub Facebook. Jeżeli dana osoba nie posiada profilu w serwisie Instagram lub Facebook, w celu wzięcia udziału w Konkursie powinna dokonać rejestracji w serwisie Instagram lub Facebook, zgodnie z zasadami tych serwisów.

 

5. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik może korzystać wyłącznie z własnego profilu w serwisie Instagram lub Facebook. Korzystanie z jakichkolwiek innych profili, w tym zwłaszcza profili fikcyjnych lub profili innych osób jest zakazane i stanowi rażące naruszenie Regulaminu oraz podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie z pozbawieniem praw do wszelkich uzyskanych nagród lub obowiązkiem zwrotu przekazanych.

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu oraz Regulaminem serwisu Instagram i serwisu Facebook.

 

7. Uczestnik przystępując do Konkursu, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

8. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za udział w Konkursie.

 

9. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń do Konkursu w imieniu osób trzecich.

 

 

§ 3. Zadanie Konkursowe i Laureaci

 

1.Odpowiedź na zadanie konkursowe można zamieścić na dwa różne sposoby w zależności od wybranej platformy społecznościowej.

 

Na Facebooku:

Zadaniem Konkursowym dla Uczestników Konkursu jest umieszczenie zdjęcia ze swoim rodzeństwem lub przyjaciółmi w formie komentarza pod postem konkursowym i udzielenie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe zawarte w Poście Konkursowym w formie komentarza do tego postu razem z załączonym zdjęciem.

 

Na Instagramie:

Zadaniem Konkursowym dla Uczestników Konkursu jest opublikowanie na swoim profilu Instagramowym zdjęcia ze swoim rodzeństwem lub przyjaciółmi i w opisie do tego zdjęcia, udzielenie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe zawarte w Poście Konkursowym. Na poście ze zdjęciem należy oznaczyć konto @phlov_by_anna_lewandowska oraz opisać hasztagami #konkursphlov #sisterhood #dzienrodzenstwa

 

2. Uczestnik może wielokrotnie wykonać Zadanie Konkursowe, ale może zostać nagrodzony wyłącznie jeden raz.

 

3. Uczestnicy konkursu mogą wypełniać Zadanie Konkursowe do dnia 11 kwietnia 2021 do godziny 23.59.

 

4. Wypełnienie Zadania Konkursowego po godzinie 23.59 w dniu 11 kwietnia 2021 albo w innej formie niż wskazana w pkt. 1 §3 podlegają odrzuceniu przez Komisję Konkursową.

 

5. Laureatów Nagród wyłoni trzyosobowe jury złożone z przedstawicieli Organizatora. Komisja Konkursowa nagrodzi 5 zdjęć, których odpowiedzi na Zadanie Konkursowe w formie komentarza ze zdjęciem pod Postem Konkursowym na platformie Facebook oraz zdjęcia z opisem opublikowanego na własnym profilu w serwisie Instagram będą charakteryzować się największą starannością, ciekawością, kreatywnością lub innowacyjnością. Nagroda zostanie przekazana dla osób, które znajdują się na nagrodzonym zdjęciu.

 

6. Laureaci otrzymają nagrody w terminie do 14 dni roboczych od momentu pozytywnej weryfikacji Zadania Konkursowego przez jury.

 

7. Jury dokona weryfikacji Zadania Konkursowego w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia Okresu Trwania Konkursu.

 

8. Organizator informuje, że na skutek nieprawidłowego wypełnienia Zadania Konkursowego lub podania przez Uczestnika nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych, doręczenie Nagrody może okazać się niemożliwe. Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, który przechowa ją do odbioru przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Nagroda wysyłana jest tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

9. Organizator przewiduje możliwość poprawienia nieprawidłowo wypełnionego Zadania Konkursowego lub niepoprawnego podania danych przez Uczestnika wyłącznie w sytuacji, jeśli po zliczeniu wszystkich poprawnych zgłoszeń pula nagród nie zostanie wyczerpana.

 

10. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

 

11. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

 

12. Uczestnik Konkursu pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i publikacją swojej pracy.

 

 

§ 4. Nagrody w Konkursie

 

1. W Konkursie przewidziano 10 Nagród (dalej: "Nagrody"). Nagrodami będą zestawy kosmetyków Phlov by Anna Lewandowska o wartości 198 zł (peeling SKIN EXPOSED + maska PUMP UP THE BEAUTY)

 

2. Do każdej Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie. Laureat Konkursu poprzez uczestnictwo w Konkursie zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie przez Organizatora konkursu.

 

3. Na podstawie ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych od wartości Nagrody zostanie pobrany i odprowadzony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości danej Nagrody. Uczestnik upoważnia Organizatora do pobrania przypadającej mu do wypłaty kwoty stanowiącej równowartość nagrody pieniężnej tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanej mu Nagrody. Zwycięzca jest

zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

 

 

§ 5. Prawa autorskie

 

1. Każdy Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem zgłaszanych do Konkursu prac i przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do prac na zasadzie wyłączności.

 

2. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zadania Konkursowego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880). Ponadto Uczestnik oświadcza, że Zadanie Konkursowe przez niego zgłoszone jest wolne od wad prawnych, a w szczególności, że posiada pełnię praw autorskich Zadania Konkursowego i ma prawo do udzielania licencji. W przypadku braku spełnienia wymogów wskazanych w zdaniach poprzedzających Zadanie Konkursowe podlega odrzuceniu, a Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie wraz z pozbawieniem praw do wszelkich uzyskanych nagród lub obowiązkiem zwrotu przekazanych.

 

3. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi wyłącznej, przenoszalnej licencji na korzystanie z utworów powstałych w związku z udziałem w Konkursie, od dnia udostępnienia utworu poprzez jego zgłoszenie do Konkursu przez okres 5 lat od chwili zgłoszenia, na obszarze terytorium Polski i z uwzględnieniem ponadgranicznego charakteru Internetu, na wszystkich znanych w chwili przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu polach eksploatacji, które w szczególności obejmują:

 

3.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów,

3.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3.3. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w ust. 3.2. powyżej publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie),

3.4. w zakresie zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich do modyfikacji utworów dokonywanie przez Organizatora wszelkich modyfikacji utworów i wykorzystywanie w dowolny sposób tak utworzonych ich modyfikacji oraz zezwalanie na (i) dokonywanie wszelkich modyfikacji utworów przez osoby trzecie i (ii) wykorzystywanie w dowolny sposób tak utworzonych ich modyfikacji.

 

4. Uczestnik oświadcza, że ponosi wszelką i całkowitą odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z Zadań Konkursowych nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich czy też praw do wizerunku osób trzecich. W przypadku, gdy w związku z Konkursem dojdzie do naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub do naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej lub naruszenia wizerunku osoby trzeciej, odpowiedzialność z tytułu powyższego ponosi Uczestnik. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu, w szczególności naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej (w tym: jej prawa do wizerunku) lub naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej, a związanego z Zadaniem Konkursowym, Uczestnik w całości zwolni Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie i pokryje wszelkie szkody i koszty, do jakich poniesienia będzie zobowiązany Organizator.

 

 

§ 6. Reklamacje

 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji związanej z Konkursem w czasie trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę się złożenia reklamacji osobiście w siedzibie Organizatora lub datę stempla pocztowego w dniu nadania przesyłki zawierającej reklamację. Reklamacje należy przesyłać lub składać w siedzibie Organizatora.

 

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika zgłaszającego reklamację tj. imię, nazwisko, dokładny adres, adres e-mail (jeśli Uczestnik chciałby otrzymać odpowiedź na reklamację drogą elektroniczną), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego, opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz podpis.

 

3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku drogą pocztową, na adres podany w reklamacji, chyba że osoba ta wyrazi zgodę na przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

 

 

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy,iż:

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie MOODIPHY Sp. z o.o. sp. k., ul. Inżynierska 13, 81-512 Gdynia, spółka prawa handlowego zarejestrowana przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS pod numerem KRS 0000799210, NIP: PL5862347684, REGON: 384113264 (dalej Administrator).

 

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: hello@phlov.com.

 

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko, link do profilu w serwisie Instagram, numer telefonu, adres korespondencyjny.

 

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu w tym m.in.: weryfikacji zgłoszenia, wyłonienia Laureatów, wysyłki produktów kosmetycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów.

 

5. Twoje dane osobowe będą również przetwarzane w celach statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do momentu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych.

 

7. Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie operator pocztowy, który dostarczy Ci przesyłkę z naszym produktem oraz podmioty przetwarzające wykonujące dla Administratora usługi w zakresie rozwiązań informatycznych, doradczych i organizacyjnych.

 

8. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

10. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

11. Podanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niepodanie odpowiednich danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych, niepełnych lub niedokładnych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie lub uzyskanie Nagrody i potwierdza, poprzez udział, że nie będzie podnosić z tego tytułu żadnych roszczeń.

 

12. Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

13. Zastosowanie znajdują postanowienia polityki prywatności dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych dostępne w serwisie Instagram.

 

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 

1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www organizatora: https://www.phlov.com/content/43-regulamin-konkursu-dzien-rodzenstwa-z-phlov-z-dnia-09-kwietnia-2021

 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

 

3. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Organizatora.

 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku.