REGULAMIN KONKURSU „#PhlovGirl”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie „#PhlovGirl”(dalej jako „Konkurs”) jest MOODIPHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Gdyni 81-512, ul Inżynierska 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000893348. NIP: NIP 5862347684, REGON: 383652444 (dalej jako: „Organizator”).

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.

1.3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 847).

1.4. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem platformy https://www.phlov.com/content/96-konkurs-phlov-girl

1.5. Konkurs trwa od dnia 14.05.2022 od godziny 01:00 do dnia 20.05.2022 do godziny 12:00

1.6. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu, określając prawa i obowiązki jego uczestników oraz Organizatora.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt 2.3.

2.2. Osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może wziąć udział w Konkursie wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego.

2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny, a także inne osoby, niż wyżej wymienione, którym powierzono określone prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, przy czym:

1.a.1 pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem w okresie trwania Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia);

1.a.2 za członka najbliższej rodziny pracownika uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.

2.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2.5. Praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym w tym prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne podmioty.

2.6. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3. Zasady Konkursu

3.1. Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie, zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy na https://www.phlov.com/content/96-konkurs-phlov-girl. Następnie opublikować film na serwisie instagram.com, otagować @phlov_by_anna_lewandowska i dodać #myflow #phlovgirl lub przesłać film na https://www.phlov.com/content/96-konkurs-phlov-girl o długości minimalnej 60 sekund i maksymalnej 180 sekund, w którym opowiada o tym jakie jest jego flow, co sprawia mu w życiu przyjemność i podczas jakich aktywności towarzyszą mu radość, spokój i szczęście.

Film musi zostać przesłany przez platformę https://www.phlov.com/content/96-konkurs-phlov-girl lub umieszczony na serwisie instagram.com w Okresie obowiązywania Konkursu.

3.2. Każdy Uczestnik może zgłosić w Konkursie tylko jedną Pracę Konkursową.

3.3. Filmy mogą być przesyłane lub umieszczane jedynie w czasie trwania Konkursu, wskazanym w pkt 1.5.

3.4. Organizator nie dopuści do udziału w Konkursie materiałów, które:

3.4.1. naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje, w szczególności naruszają dobra osobiste innych osób, zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne, obsceniczne, obraźliwe, zawierają treści o charakterze pornograficznym i erotycznym;

3.4.2. propagują lub nawołują do przemocy, nienawiści, nietolerancji, w szczególności na tle rasowym, etnicznym, wyznaniowym, politycznym;

3.4.3. prezentują zachowania niebezpieczne.

3.5. Z chwilą wypełnienia formularza poprzez platformę, o której mowa w pkt 1.4 Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie i czasowo, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji z prawem do udzielenia sublicencji na korzystanie z filmu na następujących polach eksploatacji:

3.5.1. rozpowszechnianie filmu poprzez jej publiczne udostępnianie, wykonywanie, wystawianie, odtwarzanie, wyświetlanie i nadawanie, w tym za pośrednictwem sieci Internet oraz w taki sposób, żeby każdy mógł mieć do niej dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów;

3.5.2. utrwalanie i zwielokrotnianie filmu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

3.6. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Laureatowi, nabywa całość autorskich prawa majątkowych do nagrodzonego filmu tj, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czy też czasowych, na następujących polach eksploatacji:

3.6.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania filmu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

3.6.2. w zakresie obrotu oryginałami filmu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których film utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3.6.3. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 3.6.1. i 3.6.2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie Komentarza w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.

3.7. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do filmu, o którym mowa w pkt 3.6. Uczestnik przenosi również na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym do rozporządzania i korzystania z utworów zależnych.

3.8. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania wobec filmu autorskich praw osobistych i upoważnia Organizatora do ich wykonywania.

3.9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów wykorzystywanych w ramach filmu. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Komentarza Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.

3.10. Uczestnik zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na Pracy Konkursowej, na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem sieci Internet oraz na przenoszenie tych zezwoleń na osoby trzecie.

4. Komisja Konkursowa

4.1. W celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu (zwanego dalej „Laureatem”) oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej jako: „Komisja Konkursowa”).

4.2. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru zwycięskiego filmu, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając w szczególności adekwatność, oryginalność i walory artystyczne filmu.

4.3. Publikacja danych Laureata Konkursu przez Organizatora nastąpi na stronie internetowej https://www.instagram.com/phlov_by_anna_lewandowska w komentarzu pod postem konkursowym, najpóźniej w terminie 21 dni licząc od dnia zakończenia Konkursu.

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia Laureata.

4.5. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa do złożenia reklamacji, o którym mowa w pkt 7.

5. Nagrody

5.1. Nagrodą I stopnia w Konkursie jest udział w kampanii reklamowej marki Phlov realizowanej w Warszawie w dniach 25 i 27 maja 2022 roku oraz przy udziale Anny Lewandowskiej na Majorce w dniach 5-7 czerwca 2022 roku. Organizator przyzna 1 nagrodę I stopnia.

5.2. W celu uzgodnienia szczegółowego sposobu realizacji Nagrody kontakt z Laureatem będzie odbywał się za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

5.3. Laureat zobowiązany jest podać Organizatorowi wszystkie dane niezbędne do realizacji Nagrody. Udostępnienie tych danych jest dobrowolne, ale jest konieczne dla odbioru Nagrody.

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez Laureata Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie nie zgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych, uniemożliwiające realizację Nagrody.

5.5. Nagroda nie podlega wymianie na inne przedmioty albo usługi.

6. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu (dalej jako: „Reklamacje”) Uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres hello@phlov.com lub listem poleconym, na adres Organizatora.

6.2. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni od daty opublikowania wyników Konkursu. O zachowaniu terminu w przypadku listu poleconego decyduje data stempla pocztowego.

6.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, numer telefonu, adres wnoszącego oraz dokładny opis i uzasadnienie Reklamacji.

6.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

6.5. O rozstrzygnięciu Reklamacji wnoszący poinformowany listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w zależności od sposobu przesłania Reklamacji do Organizatora. 7. Dane osobowe

7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych w związku z Konkursem jest Organizator, to jest MOODIPHY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Gdyni 81-512, ul Inżynierska 13.

7.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne celem udziału w Konkursie, wydania Nagrody, rozpatrzenia reklamacji oraz w celu pobrania i odprowadzenia podatku, zgodnie z pkt 7.

7.3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu, okres przewidziany dla postępowań reklamacyjnych, a także przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego.

7.4. W celu przeprowadzenia Konkursu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Organizatorem w zakresie obsługi Konkursu, w szczególności firmom informatycznym, agencjom marketingowym, firmom kurierskim. 

7.5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba której dane dotyczą ma prawo do jej wycofania, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanym przed cofnięciem zgody.

7.6. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

7.7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są na stronie www.phlov.com

8. Postanowienia końcowe

8.1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.phlov.com

8.2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym powiadomi Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany nie mogą jednak naruszać praw nabytych Uczestników.

8.3. Zmiany Regulaminu obowiązują względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie, o której mowa w pkt 9.1.

8.4. Uczestnicy, którzy zaakceptowali Regulamin, mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują wobec Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

8.5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Platforma konkursowa

Loteria jest realizowana przez Crowd9 PTY LTD („Gleam”). Gleam nie sponsoruje, nie zarządza, nie popiera ani nie ponosi odpowiedzialności za tę promocję. Biorąc udział w loterii, wyrażasz zgodę na stosowanie Polityki ochrony prywatności firmy Gleam.